ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่ Early Nutrition eAcademy Southeast Asia  - ENeASEA

 ENeASEA ในฐานะโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของ Erasmus+ (Erasmus+ Capacity-Building Project) พัฒนานวัตกรรม การเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) สำหรับแพทย์ผู้ปฏิบัติงานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการช่วงแรกแห่งชีวิตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้ความร่วมมือของสหภาพยุโรป ประเทศไทยและมาเลเซีย อันประกอบด้วยมหาวิทยาลัย สถาบัน และองค์กรวิชาชีพทางด้านโภชนาการกำลังร่วมมือกันพัฒนาหลักสูตรการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ที่เหมาะกับความต้องการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 เป้าหมายของเราคือการเสนอคำแนะนำล่าสุดสำหรับเวชปฏิบัติในชีวิตประจำวัน  รวมถึงการขยายขอบเขตไปสู่การให้บริการแก่ชุมชนด้านการดูแลสุขภาพที่กว้างขึ้น สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง เช่น สูตินรีแพทย์, กุมารแพทย์, พยาบาล, ผดุงครรภ์, นักโภชนาการ และนักกำหนดอาหาร

 แม้ว่าภาวะทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะพัฒนาไปมากแล้ว แต่ปัญหาทางโภชนาการยังคงเป็นเรื่องที่มีความท้าทายสูง การเพิ่มขึ้นของอัตราการขาดสารอาหารและภาวะโภชนาการเกิน (โรคอ้วน) ทำให้เกิดปัญหาทุพโภชนาการทั้งสองขั้ว (double burden of malnutrition) ปัญหาทุพโภชนาการนี้เกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของโรคเบาหวานและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอื่นๆ (NCDs) และเป็นความกังวลด้านสุขภาพอย่างยิ่ง หากไม่ได้รับการแก้ไข ปัญหานี้จะทำให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพ การปฏิบัติงานและประสิทธิภาพการทำงาน ตลอดจนพัฒนาการทางเศรษฐกิจระดับประเทศ จนถึงระดับภูมิภาค

 โภชนาการช่วงแรกแห่งชีวิต และวิถีการดำเนินชีวิตในระหว่างตั้งครรภ์ รวมถึงในวัยทารกและเด็กเล็ก (1,000 วันแรกของชีวิตหลังตั้งครรภ์) เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพในระยะยาว ประสิทธิภาพการทำงาน และความเสี่ยงต่อโรคต่างๆ ดังนั้นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะทางการแพทย์ จึงเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ไขปัญหาเรื่องภาวะทุพโภชนาการทั้งสองขั้วที่มีอยู่ แพทย์ทุกคนมีโอกาสที่จะมอบการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกให้กับผู้ป่วยของพวกเขาในทุกการรักษา

 

ENeASEA ตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าวด้วยการเสนอ:

  • หลักสูตรการเรียนการสอนที่ฉพาะเจาะจงสำหรับปัญหาด้านสาธารณสุข และความต้องการทางการแพทย์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  • บทเรียนที่มุ่งเน้นการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) ในภาษาอังกฤษ
  • รายการฝึกอบรมเฉพาะบุคคลที่ตอบสนองความต้องการจำเพาะของผู้ใช้ โดยกระบวนการจับคู่เนื้อหาอัตโนมัติ (mass customization)

 ENeASEA ได้รับการออกแบบมาสำหรับสาขาวิชาชีพเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้อง และเพื่อใช้บูรณาการในหลักสูตรการศึกษา ทั้งสำหรับก่อนและหลังระดับบัณฑิตศึกษา

 

เมื่อทำงานร่วมกัน พวกเราสามารถปรับปรุงสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนได้!

หากคุณสนใจที่จะรวมหลักสูตรของเราเข้ากับโปรแกรมการฝึกอบรมของคุณ หรือต้องการที่จะร่วมมือกับโครงการนี้หรือโครงการในอนาคต กรุณาติดต่อสำนักงานโครงการ ENeA